Ochrana osobních údajů

V smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů vám poskytuji následující informace.

Provozovatelem, který zpracovává vaše osobní údaje získané prostřednictvím těchto stránek je Miloš Kulik, Vážska 3568/39, 921 01 Piešťany, IČO: 17 612 471, DIČ: 1020355039, číslo ŽR 204-4567, Okresný úrad Piešťany, OU-PN-OZP-2021/003556-2.

Rozsah osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám v rozsahu potřebném pro dodání objednaného zboží, poskytnutí informace o nabízeném zboží a splnění zákonných povinností.

Zpracovávám následující kategorie vašich osobních údajů:

- Základní údaje - jméno, příjmení a adresa bydliště a pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník), tak také IČ a DIČ
- Kontaktní údaje - e-mail, telefonní číslo
- Záznamy e-mailové komunikace, případně jiné komunikace v elektronické nebo písemné podobě
- Transakční údaje - informace o platbách a způsobech platby

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pro potřebu uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží. Jde o příjem a zpracování objednávky, vystavení faktury, evidenci platby za zboží a odeslání zboží na zvolenou adresu. Pro řádné splnění zákonných povinností zpracovávám osobní údaje i pro účely vedení daňové evidence případně účetnictví, možnosti odstoupení od smlouvy a vyřizování reklamací. Vaše osobní údaje zpracovávám i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

Právní základy zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu se zákonem v následujících případech:

- pokud je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy a vy jste smluvnou stranou, nebo když mě požádáte o provedení registrace do e-shopu před uzavřením smlouvy
- pokud je to nezbytné v rámci oprávněného zájmu, kterým je především nabídka a prodej zboží a služeb zákazníkům
- pokud jste udělili souhlas na jeden nebo více účelů, které mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží a služeb, nebo s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Výjimku tvoří poskytnutí vašich osobních údajů přepravním partnerům, a to pro potřeby dodání zboží. K přepravním partnerům patří:

- Zásilkovna s.r.o. se sídlem Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999
- Kurýrní a přepravní společnosti

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít také poskytovatelé webhostingu a IT služeb.

Doba uchovávání osobních údajů

Doba zpracování vašich osobních údajů je:

- v případě plnění smlouvy po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek
- v případě souhlasu dotčené osoby do doby odvolání souhlasu, nejvýše však 24 měsíců od jeho udělení
- v případě oprávněného zájmu po dobu, která je oprávněná vzhledem k životnosti zakoupeného produktu, a to z důvodu možnosti nabízet a poskytovat související produkty a služby
- v případě plnění zákonné povinnosti po dobu, kterou ukládá zákon

Práva dotčených osob

Při zpracovávání vašich osobních údajů budu respektovat a provádět vaše práva, které jsou:

- právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou jejich příjemci a jaká je doba zpracovávání
- právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, nebo se změnily
- právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány nezákonně
- pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat
- právo na omezení zpracování - pokud si přejete budu údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody
- právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, pokud tomu nebudou bránit technické nebo zákonné překážky

Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č .: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Uplatnění práva dotčených osob

Pro online podání žádosti o výkon práv dotčené osoby můžete použít formulář v části Kontakty. Vaše práva si můžete také uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421 908 48 44 48, písemně na adrese Miloš Kulik, Vážska 39, 921 01 Piešťany, nebo e-mailem na info@karkulka.sk. Na vaši žádost odpovím maximálně do 30 dnů.