Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu karkulka.eu

1. Základní informace

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím e-shopu karkulka.eu, a to mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona SR na ochranu spotřebitele č. 102/2014 Sb.

Prodávajícím je Miloš Kulik, Vážska 3568/39, 921 01 Piešťany, SR.
IČO: 17612471, DIČ: 1020355039.
Číslo živnostenského rejstříku 204-4567, OU-PN-OZP-2021/003556-2.
Tel. +421 908 48 44 48, email: info@karkulka.sk.

Kupujícím je spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektemse řídí dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

Orgánem výkonu dozoru pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, na základě nabídky e-shopu prodávajícího. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3. Cena zboží

Všechny ceny produktů v e-shopu karkulka.eu jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení, které jsou uvedeny na stránce pod odkazem "Doprava a platba" a také v nákupním košíku před dokončením objednávky.

4. Dodání zboží

Prodávající je povinen odeslat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, pokud si kupující při objednávce nevybere doručení s jiným termínem dodání. V případě, že z nějakého důvodu nemůže prodávající termín odeslání zboží dodržet, sdělí neprodleně tuto skutečnost kupujícímu.

Rezervace zboží s výběrem platby předem nebo platby při osobním převzetí zboží jsou 3 pracovní dny od jeho objednání. V případě, že kupující v tomto termínu zboží neuhradí, má prodávající právo objednávku stornovat. Termín může být prodloužen dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

Zboží se považuje za převzatý kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (kromě dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se produkty objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.

5. Platba za zboží

Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží následujícími způsoby:
- platba předem na účet v bance
- platba online prostřednictvím platební brány
- platba při převzetí zboží

Odesláním objednávky vzniká kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu cenu za objednané zboží.

6. Reklamační řád

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců a plyne od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U produktů prodávaných za nižší cenu z důvodu uvedené vady neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající odpovídá za vady vzniklé v záruční době, pokud se nejedná o vady způsobené kupujícím.

Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas, řádně a bez zbytečného odkladu odstraněna. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu v případě, že jde sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. V případě výměny zboží začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, pokud se vyžaduje technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později nejpozději však do 30 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nový.

Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace odeslaná emailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku nebo jeho výměnou, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku., Písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

7. Vrácení zboží - Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující - fyzická osoba (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Zboží se považuje za převzatý kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (kromě dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se produkty objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.

Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je:
- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
- prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné formě odesláním vyplněného formuláře na "Odstoupení od smlouvy", a to poštou na adresu prodávajícího nebo emailem na info@karkulka.sk. Formulář je dostupný na www.karkulka.eu/Odstupenie-od-zmluvy.pdf. Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.

Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na doručení a jiných poplatků. To se nevztahuje na dodatečné náklady, kterými se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující a náklady na nejlevnější způsob doručení nabízené prodávajícím.

Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platbu dříve, než mu je vrácené zboží. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží, jakož i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění jeho vlastností a funkčnosti. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí. Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Zboží by měl kupující vrátit s původními visačkami či jinými ochrannými nebo identifikačními prostředky. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v "kamenném" obchodě.

8. Alternativní řešení sporů

Kupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (emailem na info@karkulka.sk) pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku a netýká se sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR.

9. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů jsou uvedeny v části Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení zákonů SR - Občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupní smlouvy.